Zápis nových dětí do mateřské školy pro školní rok 2019/2020 se koná ve dnech 15. - 16. 05. 2019

Čas konání zápisu:
15.5.: 8:00 - 12:00 hod. a 13:00 - 15:30 hod.
16.5.: 8:00 - 12:00 hod. a 13:00 - 15:00 hod.
Zákonný zástupce přinese s sebou:
- vyplněný formulář "Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání" (k vyzvednutí v MŠ nebo ke stažení na webu)
- rodný list dítěte
- OP (průkaz totožnosti ZZ, popř. doklad o zmocnění zastupovat dítě v přijímacím řízení v případě osob, které osobně pečují o dítě v pěstounské péči)
- vyjádření školského poradenského zařízení v případě dítěte se zdravotním postižením

Ke stažení:

Zápis - přijímání dětí na období letních prázdnin - srpen 2019 se koná ve dnech 22. - 24.5.2019.

22.5.: 7:30 - 8:30 hod. a 10:30 - 12:30 hod.
23.5.: 10:30 - 15:30 hod.
24.5.: 8:00 - 14:00 hod.
Zákonný zástupce přinese s sebou:
- vyplněnou Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání v měsíci červenci a srpnu (k vyzvednutí na každé MŠ)
- kopii evidenčního listu z kmenové MŠ
- OP (průkaz totožnosti ZZ, popř. doklad o zmocnění zastupovat dítě v přijímacím řízení v případě osob, které osobně pečují o dítě v pěstounské péči)
-vyjádření školského poradenského zařízení v případě dítěte se zdravotním postižením

Ke stažení:

projekt za zvýšení kvality výuky

Účastníme se projektu za zvýšení kvality výuky v Mateřské škole, Vrchlabí, Komenského 1248 spolufinancovaným Evropskou unií s cílem zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ.

úvod

Mateřská škola má tři třídy, provozní doba je od 6.30 do 16.00 hod.
Ve školním roce 2018 - 19 mateřskou školu navštěvuje 81 dětí.
V 1. třídě (Koťátka) jsou děti zpravidla 3 - 4 leté, ve 2. třídě (Broučci) a 3. třídě (Sluníčka) máme děti 4,5 - 6 leté a děti s odkladem školní docházky.

Jak probíhá organizace dne pro děti? Pro nás je dítě důležité jako osobnost. Zdůrazňujeme propojení tělesného, duševního i duchovního zdraví. Usilujeme o to, aby se zde dětem líbilo, aby byly spokojené děti i rodiče.

průběh dne

Od 6.30 hod. se děti scházejí a spontánně si hrají. Po hrách následuje chvilka soustředění a seznámení s programem dne. Rozcvičky jsou vedeny podle odborné literatury (sestavy podle lektorky H. Volfové), jednoduché prvky jogy, míčková automasáž. Výchovně vzdělávací proces probíhá v rámci režimu celého dne. Pevně stanovená je doba začátku stravování a pobytu venku.

Mezi 15.00 a 16.00 hod se děti scházejí v 1. třídě.

Dokumenty ke stažení naleznete na stránce Informace pro rodiče